Thơ và giấy

Trong cuộc họp mặt hội thảo về thi ca hiện đại, môt người nói: - Tôi rất yêu thơ. Tôi là người yêu thơ nhất trong những người yêu thơ. Thơ là nguồn sống của đời tôi.